Naukri.com चा वापर करून पटकन जॉब कसा मिळवायचा I 4 Best tips to get Job easily using Naukri.com

 

नोकरीच्या मुलाखतीपूर्वीतुम्ही चिंताग्रस्तआहात का? बरेच लोकअसतात आणिहे काहे कळायलाकठीण नाही: आपणास नोकरीमिळविण्याविषयी जितकीजास्त काळजीअसेल तितकीचआपल्याला मुलाखतकशी जाईलयाचा ताणअसण्याची देखीलशक्यता आहे.

जर आपणनोकरीच्या मुलाखतीच्याभितीपायी असेचबसून राहिलोआणि मेहनतघेतली नाहीततर, अनिश्चितताकेवळ आपणासत्रास देईल.

 4 Best tips to get Job easily using Naukri.com

परंतु आपणचांगल्या पद्धतींचाअवलंब केल्यासआपला आत्मविश्वासवाढेल, प्रश्नांचीउत्तरे देण्यातअधिक आरामदायकवाटेल आणियशस्वी नोकरीचीमुलाखत घेण्याचीशक्यता लक्षणीयरीत्यावाढेल.

चला तरमग पाहूकशाप्रकारे आपल्यालाआपला प्रोफाइलAttractive करून तो लवकरातलवकर Recruiter कडून Shortlist करवून घेतायेईल !!!

 Can I get job from Naukri com?

यामध्ये सर्वप्रथम, आपल्याला कायहवे आहेते जाणूनघ्या.

आपल्यासाठी महत्त्वपूर्णअसलेल्या नोकरीचीवैशिष्ट्ये आणिफायदे.

कोणते बदलघडत आहेत, कोणती नवीनकौशल्ये असणेमहत्वाचे आहेआणि नजीकच्याभविष्यात कोणतीसंधी आणिआव्हाने उदयासयेण्याची शक्यताआहे?

 How can I get job alert from Naukri com?

1.त्यानंतर एकछानसा प्रोफाइलतयार करुन www.naukri.com. वर तुमचा CV पूर्णस्वरूपात अपलोडकरा.

सतत तुमचाप्रोफाइल अपडेटकरत रहा, जेणेकरून तोसर्च लिस्टमध्ये टॉपवर येण्यासमदत होते.

 

2.आठवड्यातून कमीतकमी वेळा तरीतुम्ही तुमचाप्रोफाइल अपडेटकरायला हवा. यातून recruiter ला असेलक्षात येतेकी तुम्हीॲक्टिवली जॉबशोधत आहात.

 

3.यानंतर महत्त्वाचीगोष्ट येतेती म्हणजे“Resume headline” , यातheadline अतिशय attractive असणे गरजेचेआहे, परंतूही हेडलाईनअगदी शॉर्टआणि क्रिस्पअसली पाहिजेज्यात मुद्दे नमूदकरणे अपेक्षितआहेत

. तुम्हीकोण आहात.

. तुमचेhardskills कोणकोणते आहेत.

. तुम्हीकोणत्या प्रकारच्याजॉब साठीapply करत आहात.

Headline lines पेक्षाअधिक नसायलाहवी.

4.त्यानंतर तुमच्याresume मध्ये “catchy words” असणे फायद्याचेठरते, जेणेकरूनतुमचा प्रोफाइलइतरांपेक्षा वेगळाहोण्यास मदतहोते. त्यामूळेअसे शब्दCV मध्ये असणेजरुरीचे ठरते.

 

याठिक
ाणी
आपल्याला6 “C” formulas कामी येतो

1.Complete profile 100%

2.Constantly update

3.Call for action by catchy headline

4.Correct keywords

5.Verified contact details

6.Consciously attend all calls.

 

आपल्याला ज्याकंपनी सोबतकाम करण्याचीइच्छा आहेत्या संस्थेचेध्येय, मूळमूल्ये आणिनेते यांच्याशीपरिचित होण्यासाठीवेबसाइटची मदतघ्या, गूगलकरा.

याव्यतिरिक्त, कंपनीशीपरिचित असलेल्याकोणत्याही सहकार्यांशीबोला आणिकंपनीची संस्कृतीआणि प्राधान्यक्रमयांचे अंतर्गतमत जाणूनघ्या.

स्वत: लाजाणून घ्या.

आपल्या सामर्थ्यआणि कमकुवतपणाचेमूल्यांकन करा.  आपणासस्वारस्य असलेल्यानोकरीशी याकौशल्यांचा आणिगुणधर्मांचा कसासंबंध आहेहे वर्णनकरण्यास सक्षमव्हा. मगयेणारी प्रत्येकसुवर्णसंधी तुमचीचआहे.